Cultura Galicia
Persoas matriculadas, 2ª admisión e lista de espera no acceso ás Ensinanzas profesionais de Artes plásticas e deseño, ciclos formativos de grao superior 2020-21
Mon, 03 Aug 2020 13:59:10 +0000
Gallego

Tema: 

Colectivo: 

Publicación da matrícula na Escola superior de Conservación e Restauración de Bens culturais de Galicia 2020-21
Sat, 01 Aug 2020 19:11:07 +0000
Gallego

Tema: 

Colectivo: 

Resolución provisional do baremo para a selección do concurso de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galega no Colexio Vicente Cañada Blanch de Londres
Fri, 31 Jul 2020 13:48:26 +0000
Gallego

Xúntase a Resolución provisional do baremo para a selección do concurso de méritos para cubrir unha praza de profesor/a de lingua e literatura galega no Colexio Vicente Cañada Blanch de Londres.

As persoas aspirantes poden presentar alegacións no prazo de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

Colectivo: 

Relación de aspirantes admitidos/as a cursar os Estudos Superiores de Deseño nas EASD. 2ª adxudicación
Fri, 31 Jul 2020 13:08:18 +0000
Gallego

Tema: 

Colectivo: 

Publicación da Resolución definitiva de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2020/21
Fri, 31 Jul 2020 12:50:10 +0000
Gallego

Publícase a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2020/21 para o persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellería, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino ou substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Colectivo: 

Instrucións do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2020-2021
Fri, 31 Jul 2020 12:36:10 +0000
Gallego

Xúntase as Instrucións do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2020-2021.

Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal de corpos docentes de secundaria para o curso académico 2020/21
Fri, 31 Jul 2020 12:20:37 +0000
Gallego

De acordo co establecido no punto sétimo da Resolución do 17 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia nº 127, do 29 de xuño), publícase a resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal docente dos corpos de secundaria para o curso académico 2020/21.

O prazo para formular reclamacións ou renuncias é o comprendido entre o día 3 de agosto ata o 3 de setembro de 2020, ambos incluídos. As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación de xeito presencial a persoa que a realice presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse a través de http://edu.xunta.es/cadp e non resultará necesaria a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Cando se renuncie a todas as listas será necesario, ademais, remitir a documentación xustificativa escaneada ao seguinte enderezo electrónico: persoal.secundaria@edu.xunta.gal.

 

Colectivo: 

Corrección de erros da listaxe definitiva de alumnado admitido nos conservatorios superiores de música de Galicia
Fri, 31 Jul 2020 12:11:23 +0000
Gallego

Tema: 

Colectivo: 

Carmen Pomar sinala a mención de excelencia aos máster como un instrumento para a mellora da oferta especializada do SUG
Fri, 31 Jul 2020 11:54:14 +0000
Gallego

Summary: 

Salienta o modelo da universidade galega como un referente en España e apostou por seguir construíndo un sistema competitivo, único e de calidade
Anuncia que cada un deles recibirá este ano unha achega económica de 20.000 euros
Obtiveron esta distinción os máster en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética (UDC), en Enxeñería Informática (UDC) e en Enxeñería Ambiental (USC)
A conselleira en funcións fixo entrega destas mencións aos reitores das universidades de Santiago de Compostela e da Coruña

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional en funcións, Carmen Pomar, entregou hoxe aos reitores da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; e da Universidade da Coruña, Julio Abalde; as Mencións de Máster Universitario Excelente a titulacións universitarias oficiais destas institucións académicas.

Durante a súa intervención, a titular en funcións do departamento educativo da Xunta sinalou estas mencións como “un instrumento para a mellora progresiva da oferta académica especializada do Sistema Universitario de Galicia (SUG), ao recoñecer a solvencia científico-técnica e a capacidade formadora de determinadas titulacións”. Neste sentido recordou que este recoñecemento forma parte das medidas contempladas no Plan de Excelencia do Sistema Universitario de Galicia, impulsado pola Xunta de Galicia “para potenciar a calidade nas universidades galegas e, ao tempo, para seguir avanzando no camiño da vangarda e a excelencia”.

“Trátase dunha aposta polo futuro da nosa comunidade –dixo–, que busca satisfacer a necesidade de formación especializada que require a nosa contorna socioeconómica”, co fin de estimular o aproveitamento académico e a transmisión de coñecemento á sociedade. “Seguimos apostando pola construción dun Sistema universitario de Galicia competitivo, único e de calidade. Aínda queda moito traballo por diante, pero o modelo da universidade galega é xa pioneiro e referente en España”.

No referido aos tres máster que obtiveron a Mención á Excelencia, Pomar destacou que as tres titulacións acadaron altas puntuacións en todos os aspectos valorados. A este respecto, puxo en valor “as altas taxas de demanda que teñen, a titorización individualizada que ofrecen ao alumnado e, como resultado, a satisfacción do mesmo”, así como o esforzo que realizan a prol dunha aprendizaxe práctica, a presenza de profesorado excelente e a valoración da súa inserción laboral.

Pomar quixo destacar tamén que esta mención de excelencia favorecerá a competitividade dos máster públicos “ao garantir á sociedade esa calidade en todos os aspectos académicos e de inserción laboral”. Ademais, explicou que, por acordo da Comisión de Seguimento do plan de financiamento universitario, cada un deles recibirán unha achega económica de 20.000 euros para este ano 2020 co obxecto de impulsar todas as accións de mellora reflectidas na súa estratexia.

Selo de calidade

Nesta primeira convocatoria de Mención de Máster Universitario Excelente da Xunta de Galicia obtiveron este selo de calidade o máster en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética, e o máster en Enxeñería Informática (ambos da Universidade da Coruña); así como o máster universitario en Enxeñería Ambiental da Universidade de Santiago de Compostela.

Esta iniciativa impulsada pola Consellería de Educación, acredita, por unha banda, o nivel académico e a solvencia científico-técnica dos estudos que acadan este recoñecemento; e, doutra banda, tamén supón unha garantía de futuro para os estudantes. Ten unha vixencia de cinco cursos académicos ao fin dos cales poderá ser renovado por períodos sucesivos de igual duración.

A Consellería de Educación reforzará os centros educativos con 543 docentes de apoio para o desenvolvemento da Iniciativa ARCO
Fri, 31 Jul 2020 10:14:47 +0000

Summary: 

Hoxe publícase a convocatoria, así como a de Contratos-programa
Por primeira vez, o profesorado contratado ao abeiro desta iniciativa incorporarase no primeiro trimestre e permanecerá ao longo de todo o curso
ARCO inclúe como novidade o impulso de cambios organizativos e metodolóxicos que permitan o seguimento personalizado das competencias do alumnado
Os Contratos-Programa redefinen as súas liñas, incorporando dúas novas: EDUEMOCIONA e Promoción da actividade física
Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional reforzará o persoal dos centros educativos con 543 docentes de apoio (221 para Primaria e 322 para ESO) contratados a media xornada para o desenvolvemento da iniciativa de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de primaria e secundaria (ARCO), que contará cun orzamento de 10,5 millóns de euros para o curso 2020/2021.

O departamento educativo da Xunta de Galicia publica hoxe esta convocatoria, cuxo prazo de presentación estará aberto desde o 7 de setembro ata o 25 do mesmo mes, así como a de Contratos-Programa, que se poderán solicitar desde o 15 de setembro ata o 6 de outubro.

Cambios metodolóxicos

A iniciativa ARCO, que pode ser complementaria cos contratos-programa, é un instrumento de apoio aos centros para que, dentro da súa autonomía, poidan organizar os recursos de forma que se facilite ao alumnado o logro dos obxectivos e a consecución das competencias clave, cun enfoque globalizado e interdisciplinar por medio de continuos procesos de mellora favorecendo o máximo desenvolvemento das capacidades, a formación integral e a igualdade de oportunidades.

Por primeira vez, e en resposta ás necesidades de reforzo derivadas da suspensión das clases presenciais nos últimos meses do curso que vén de rematar, o profesorado contratado ao abeiro desta iniciativa incorporarase no primeiro trimestre (víñao facendo no segundo) e permanecerá igualmente ata final de curso.

As accións de ARCO van dirixidas a apoiar o alumnado para a mellora do rendemento académico, implicando ao grupo de clase nas actividades de reforzo, co fin de conseguir o máximo desenvolvemento emocional, intelectual e social do alumnado. Ademais, este ano como novidade buscarase desenvolver modelos curriculares máis competenciais, interdisciplinares e participativos, así como impulsar a aplicación de cambios organizativos e metodolóxicos que permitan o seguimento personalizado das súas competencias.

Este programa, dirixido aos centros públicos, consta de 3 liñas de actuación que desenvolverán axustes educativos dentro da aula ordinaria, co obxecto de garantir a máxima inclusión favorecendo a participación no grupo-clase e a consecución do máximo desenvolvemento emocional, intelectual, social e profesional de todo o alumnado. A liña 1 inclúe por primeira vez este ano ao alumnado de 4º de Primaria, ademais de ao de 5º e 6º desta mesma etapa, a 2 ao de 1º de ESO e a 3 ao alumnado de 4º de ESO.

Todas as liñas desenvolveranse dentro do horario lectivo e mediante apoios a través do uso de metodoloxías activas e participativas, así como a aplicación de medidas organizativas ao alumnado obxecto da liña.

Para a selección dos centros participantes téñense en conta criterios como as porcentaxes de alumnado que promocionou con algunha área non superada, con necesidades específicas de apoio educativo e repetidor ou os centros que contaron o curso pasado cun grupo de PMAR en 3º de ESO, entre outros. Os centros de secundaria poden participar á vez na liña 2 e 3.

No curso 2019/2020 participaron na Iniciativa ARCO un total de 142 centros de ensino de toda Galicia, que contaron co apoio de 162 profesionais, entre profesorado de primaria e secundaria e especialistas en pedagoxía terapéutica. Para o vindeiro curso esperase chegar a máis de 500 centros docentes.

Novas liñas dos Contratos-Programa

A incorporación na convocatoria 2020/21 de dúas novas actuacións centradas nos ámbitos da actividade física e da xestión emocional que se suman ás incorporadas no curso 2019/20 referentes aos eixes de Igualdade, Convivencia e Inclusión dan mostra do compromiso da administración educativa por ofrecer aos centros educativos oportunidades e recursos para desenvolver os seus proxectos, e seguir afondando na procura de estratexias para cambiar dinámicas e adoptar enfoques metodolóxicos novidosos en horario lectivo.

O desenvolvemento dos Contratos-Programa dará comezo no 1º trimestre do curso. A Consellería de Educación poderá asignar recursos económicos para gastos de funcionamento das distintas modalidades, segundo a dispoñibilidade orzamentaria. Ademais, asignarase unha persoa orientadora aos 20 centros que se lles asignou este persoal en xaneiro 2020 a través da modalidade INCLÚE-T.

Poderán participar nesta convocatoria todos os centros públicos que imparten educación especial, infantil, primaria, ESO, bacharelato e FP. Para poder participar deben elaborar un plan para a mellora do éxito escolar do alumnado, sobre unha ou varias das 9 liñas de actuación establecidas na convocatoria. Todo o procedemento de solicitude realizarase a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/programaseducativos/. A persoa responsable da dirección do centro será quen terá o permiso de creación da solicitude.

Para o curso 2020/21 os Contratos-Programa estrutúrase en 9 modalidades de actuación en horario lectivo. As dúas novas serán a número 6, EDUEMOCIONA e a número 9, Promoción da Actividade Física.

No marco de EDUEMOCIONA desenvolveranse accións para a mellora da competencia socioemocional de toda a comunidade educativa que redunde no benestar emocional persoal-social e na súa calidade de vida, así como para o desenvolvemento de estratexias que favorezan o aumento da autoestima e a empatía, a mellora das habilidades comunicativas, o incremento do autocontrol emocional, a superación, a identificación das emocións dos demais e o coñecemento das propias.

No caso da liña 9, Promoción da Actividade Física consistirá nun conxunto de medidas organizativas, metodolóxicas ou de actividades deseñadas para o incremento da actividade física efectiva do alumnado durante o horario lectivo, implantando estratexias e metodoloxías de aprendizaxe que permitan a convivencia desta práctica co desenvolvemento normal das sesións lectivas. Poderán participar nela todos os centros obxecto da convocatoria agás os CIFP.

Restantes liñas

As 7 restantes liñas dos Contratos-Programa xa se desenvolveron no curso 2019/2020 e vólvense convocar polo seu éxito de funcionamento.

A liña 1, Mellora das competencias clave, incorporará aquelas medidas que incidan na mellora da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e a competencia en comunicación lingüística das linguas curriculares impartidas no centro, co fin de mellorar os resultados e elevar os niveis de éxito escolar. As medidas incluídas nesta actuación serán desenvolvidas polo profesorado do centro dentro do horario lectivo. O alumnado destinatario é todo o de Primaria, ESO e FP Básica.

Na liña 2, Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar, desenvolveranse medidas específicas nos centros de primaria e secundaria con maiores taxas de abandono escolar temperán e absentismo co fin de reducilas. Deste xeito, búscase diminuír o abandono e aumentar as posibilidades de éxito escolar no ensino obrigatorio, potenciando a motivación do alumnado e identificando as dificultades que presente en relación co seu estilo de aprendizaxe. Vai dirixida a alumnado con perfil absentista ou con outras circunstancias que constitúan situacións de especial vulnerabilidade, e que conte con menor motivación e capacidade para aprender.

Ao abeiro da liña 3, IGUÁLA-T, desenvolveranse accións que interveñan no fomento da coeducación, promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, prevención e tratamento da violencia de xénero, promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual, prevención e tratamento da LGBTIfobia e outras medidas semellantes. Poderán participar nela todos os centros aos que se dirixe a convocatoria.

Na liña 4, CON-VIVE, desenvolveranse medidas que favorezan o clima escolar e as relacións entre os membros da comunidade educativa, actuacións preventivas de condutas. O obxectivo é identificar as incidencias relacionadas coa convivencia no seo da comunidade educativa e promover a súa solución. Poderán participar nela todos os centros aos que se dirixe a convocatoria.

A través liña 5, INCLÚE-T, desenvolveranse medidas que fomenten e melloren a inclusión no centro dirixidas á atención á diversidade, á inclusión educativa e social de todo o alumnado, á colaboración con asociacións que traballan na diversidade funcional, ao fomento de recreos igualitarios e inclusivos, ao desenvolvemento de dinámicas de traballo cooperativo, á creación de escolas de nais e pais, e outras medidas semellantes vencelladas á diversidade que pon de manifesto a pluralidade do alumnado.

Entre os seus obxectivos están favorecer a inclusión dos colectivos máis desfavorecidos, como o alumnado inmigrante, o retornado ou que está en risco de exclusión social e promover medidas que fomenten a inclusión, desenvolvendo estratexias referidas á inclusión e a equidade educativa. Poderán participar nela todos os centros aos que se dirixe a convocatoria.

A liña 7 continúa estando dirixida á Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia, que trata de dar resposta ao alumnado con maior motivación para aprender, á vez que supón unha medida de atención á diversidade na que se desenvolverán iniciativas de afondamento nos coñecementos do alumnado, co fin de incrementar a excelencia. Estas medidas traduciranse na planificación de diferentes obradoiros nos que ao longo do curso se traballará de forma cooperativa nun proxecto, ou en iniciativas como as semanas culturais ou científicas, a participación en programas educativos externos ao centro e, en xeral, o traballo por proxectos. Poderán participar nela todos os centros aos que se dirixe a convocatoria que desexen promover a excelencia e que conten con alumnado escolarizado que presenta unha destacada motivación para aprender.

Tamén se volve convocar, ao igual que o curso anterior, a liña 8, de Mellora da calidade na xestión dos centros, que consistirá nun conxunto de medidas ou actividades para mellorar a xestión dos centros docentes baseadas na avaliación dos procedementos que se desenvolven neles. O obxectivo é promover a mellora da calidade da educación por medio da mellora da calidade na xestión administrativa, desenvolver un modelo de xestión que permita estandarizar procedementos comúns dos centros e implantar un sistema de xestión de calidade de cara á súa certificación. Poderán participar nela todos os centros obxecto da convocatoria agás os CIFP.

No curso 2019/2020 participaron nos contratos-programa un total 635 centros, que desenvolveron 2.326 accións nalgunha das 9 liñas de actuación coa implicación de 520 profesores e profesoras. O orzamento destinado ascendeu a máis de 5,2 millóns de euros.


rssfeedwidget.com