(DOG)
DECRETO 63/2021, do 22 de abril, polo que se modifica o Decreto 104/2012, do 16 de marzo, polo que se fixa a formación mínima dos socorristas acuáticos e se crea e regula o Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
I. Disposicións xerais
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convoca o Programa Xogade (Xogos galegos deportivos en idade escolar), curso 2020/21.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021, conxunta da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e da Axencia Tributaria de Galicia, pola que se acorda a anulación e a baixa en contabilidade de todas aquelas liquidacións que se encontren en período executivo e das cales resulte unha débeda pendente de recadar de importe inferior a tres euros.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Facenda e Administración Pública
ORDE do 13 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2020 nas universidades do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED415A).
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
EXTRACTO da Orde do 13 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2020 nas universidades do Sistema universitario de Galicia (código de procedemento ED415A).
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2021 pola que se inscribe a Asociación Cultural de Artistas Independientes Vocálitis no Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 23 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento SI427A).
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Emprego e Igualdade
ORDE do 16 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420C).
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Política Social
EXTRACTO da Orde do 16 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a entidades privadas para o fomento da gratuidade da atención educativa para segundos fillos ou fillas e sucesivos/as en escolas infantís 0-3, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento BS420C).
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Política Social
RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2021 pola que se modifica a Resolución do 12 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración, financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento AU300A).
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Augas de Galicia
ORDE do 14 de abril de 2021 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda e Administración Pública
RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda e Administración Pública
ORDE do 13 de abril de 2021 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión dun posto de persoal directivo na Área Sanitaria de Ferrol.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Sanidade
RESOLUCIÓN do 24 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean novos membros dos tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019, e se dá publicidade da modificación da condición de participación dalgúns dos seus membros.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean novos membros dos tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso nas categorías de técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía e técnico/a superior en hixiene bucodental, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019, e se dá publicidade da modificación da condición de participación dalgúns dos seus membros.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a condición de participación de varios membros do tribunal cualificador do concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a asistencial do 061, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean novos membros dos tribunais cualificadores do concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se modifica a condición de participación de varios membros do tribunal cualificador do concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019.
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
EDICTO (310/2018).
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Ourense
EDICTO (240/2020).
Fri, 23 Apr 2021 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Ourense

rssfeedwidget.com