(DOG)
RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2020 pola que se dispón a publicación da modificación do Regulamento de organización e funcionamento da Administración do Parlamento de Galicia.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
I. Disposicións xerais
Parlamento de Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 173/2020, do 15 de outubro, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
b) Nomeamentos
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020 de cambio na composición do Comité de Ética da Investigación de Santiago-Lugo.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
b) Nomeamentos
Consellería de Sanidade
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 12 de novembro de 2020 pola que se modifica a adscrición de determinadas fundacións de interese galego e se ordena a súa adscrición ás consellerías competentes para o exercicio das funcións de protectorado.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de novembro de 2020, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería de Facenda e Administración Pública
RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Real decreto lei 31/2020, do 29 de setembro, polo que se adoptan medidas urxentes no ámbito da educación non universitaria.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o procedemento para declarar ben de interese cultural a biblioteca de Emilia Pardo Bazán.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2020 pola que se encomenda á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (Acis) a xestión da formación en xestión e uso de gases medicinais, derivada da contratación centralizada de gases medicinais MI-SER1-16-021.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Servizo Galego de Saúde
RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2020 as axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia (código do procedemento IN501A).
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Axencia Galega da Industria Forestal
RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN500A).
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Axencia Galega da Industria Forestal
RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2020, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo) pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización do cuarto exercicio do proceso selectivo.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda e Administración Pública
RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as listas provisionais para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia do grupo I, categoría 2 (titulado superior médico e outras), grupo II, categoría 2 (ATS e outras), e grupo IV, categoría 3 (auxiliar de clínica e outras).
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda e Administración Pública
ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante no Servizo Galego de Saúde.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Sanidade
ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante no Servizo Galego de Saúde.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Sanidade
RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2020 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Servizo Galego de Saúde
RESOLUCIÓN do 16 de novembro de 2020 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de Matemática Aplicada.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Universidade da Coruña
RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020 pola que se nomea profesorado de corpos docentes universitarios.
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Universidade de Santiago de Compostela
EDICTO de notificación de sentenza (RSU 734-2020).
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social, Sección Segunda)
EDICTO (XVB 333/2019).
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Pontevedra
EDICTO de notificación de sentenza (165/2019).
Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Vigo

rssfeedwidget.com