(DOG)
ORDE do 19 de decembro de 2019 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2020, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia (códigos de procedemento PR483A, PR483B, PR483C e PR483D).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
EXTRACTO da Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2020, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia (códigos de procedemento PR483A, PR483B, PR483C e PR483D).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego e se convocan para o ano 2020 mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento PR858A).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
EXTRACTO da Resolución do 26 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, dirixidas a empresas que realicen publicacións periódicas escritas integramente en galego e se convocan para o ano 2020 mediante tramitación anticipada de gasto (código de procedemento PR858A).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao encargo á Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga) para a tramitación e execución dos traballos de retirada e destrución de niños incluídos no Programa galego de vixilancia e control fronte á avespa asiática (avespa velutina).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e se convocan para o ano 2020, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020) (código de procedemento BS413A).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería de Política Social
EXTRACTO da Orde do 17 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e se convocan para o ano 2020, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia (2014-2020) (código de procedemento BS413A).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería de Política Social
ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade das casas niño para iniciar a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de marzo de 2017, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS403G).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería de Política Social
EXTRACTO da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade das casas niño para iniciar a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de marzo de 2017, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS403G).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería de Política Social
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 3 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR361A).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería do Medio Rural
RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que modifican as medidas fitosanitarias establecidas na Resolución do 8 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se establecen as zonas infestadas e as zonas tampón e se implementan as medidas para a erradicación e o control con respecto ao organismo de corentena Tecia solanivora Povolny, ou couza guatemalteca da pataca, na Comunidade Autónoma de Galicia.
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería do Medio Rural
RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2020 pola que se modifica a Resolución do 28 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a xeodestinos de Galicia, para o desenvolvemento de actuacións de dinamización turística, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Axencia Turismo de Galicia
EXTRACTO da Resolución do 9 de xaneiro de 2020 pola que se modifica a Resolución do 28 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a xeodestinos de Galicia, para o desenvolvemento de actuacións de dinamización turística, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Axencia Turismo de Galicia
RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2020 pola que se convocan cursos para o persoal do Instituto Galego do Consumo e da Competencia; da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado; dos espazos xoves; e das OMIX e OMIC.
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Escola Galega de Administración Pública
ORDE do 9 de xaneiro de 2020 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Secretaría Xeral para o Deporte.
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se amplía o prazo de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica de obras públicas.
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se fixa a data, o lugar e a hora de realización do segundo exercicio do proceso selectivo.
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2020, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas, convocado pola Orde do 31 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 69, do 7 de abril), pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
ANUNCIO do 27 de decembro de 2019 pola que se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (AD1902).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Universidade de Vigo
EDICTO (RSU 4806/2019-CRS).
Fri, 17 Jan 2020 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

rssfeedwidget.com