(DOG)
RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 3 de maio de 2019.
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Cultura e Turismo
RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria) (código de procedemento IN421V).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Axencia Instituto Enerxético de Galicia
EXTRACTO da Resolución do 8 de agosto de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e grande empresa do sector industrial (Programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria) (código de procedemento IN421V).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Axencia Instituto Enerxético de Galicia
RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2019 pola que se redistribúen os créditos orzamentarios por epígrafes recollidas na Resolución do 9 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Axencia Instituto Enerxético de Galicia
RESOLUCIÓN do 13 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican os criterios de avaliación que se aplicarán no ano 2020 para acceder aos graos I a IV de carreira profesional.
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Servizo Galego de Saúde
RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2019 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de Comunicación Audiovisual e Publicidade a María José Arrojo Baliña.
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Universidade da Coruña
RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2019 pola que se nomea profesora titular de universidade da área de coñecemento de Estatística e Investigación Operativa a María Amalia Jácome Pumar.
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Universidade da Coruña
RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2019 pola que se nomea profesor titular de universidade da área de coñecemento de Linguaxes e Sistemas Informáticos a Miguel Ángel Rodríguez Luaces.
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Universidade da Coruña
EDICTO (RSU 278/2019 IP).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)
EDICTO (ETX 40/2019).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 4 de Pontevedra
EDICTO (ETX 102/2019).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 4 de Pontevedra
EDICTO (PO 714/2018).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela
EDICTO (PO 447/2018).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela
EDICTO (467/2018).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela
EDICTO (SS 807/2017).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela
ANUNCIO do 31 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, polo que se notifica a resolución sobre dereito de asistencia xurídica gratuíta acordada pola Comisión de Asistencia Xurídica Gratuíta de Santiago de Compostela (expediente PR204A 2019/361-0).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
a) Administración autonómica
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
ANUNCIO do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento referente á localización de diversas edificacións e actividades no concello de Cambre (expediente 2019AAE2334; código 2204/2019).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
a) Administración autonómica
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
ANUNCIO do 29 de xullo de 2019, do Servizo de Mobilidade de Ourense, polo que se notifica o acordo de incoación dun expediente sancionador en materia de transportes terrestres (expediente OU-00568-O-2019).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
a) Administración autonómica
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 26 de xullo de 2019, polo que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción, a declaración da utilidade pública, en concreto, así como a prevalencia sobre diversos aproveitamentos forestais, dunha instalación eléctrica denominada LAT 132 kV evacuación parque eólico Ourol, sita nos concellos de Ourol e Viveiro (Lugo) (expediente IN408A 2018/18).
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
a) Administración autonómica
Consellería de Economía, Emprego e Industria
RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 1 de agosto de 2019, polo que se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico Miñón como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como as disposicións normativas contidas no mencionado proxecto.
Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 +0200
a) Administración autonómica
Consellería de Economía, Emprego e Industria

rssfeedwidget.com