(DOG)
RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR945C).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
EXTRACTO da Resolución do 16 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR945C).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR949A).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
EXTRACTO da Resolución do 22 de maio de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR949A).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
DECRETO 50/2019, do 2 de maio, polo que se aproba o cambio de titularidade, a prol do Concello de Ponte Caldelas, da estrada EP-0202 (PO-255-Pazos) desde o punto quilométrico 0+000 ao punto quilométrico 0+340.
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
DECRETO 51/2019, do 9 de maio, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de fomento da mobilidade sustentable, senda na LU-621, treito A Pobra de San Xiao-Urbanización de Valdriz, coa clave LU/16/251.06, no concello de Láncara.
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
ORDE do 9 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR352C).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
EXTRACTO da Orde do 9 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR352C).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas do Programa I de promoción do emprego autónomo concedidas ao abeiro da Orde do 7 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I, de axudas á promoción do emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 50, do 13 de marzo de 2017).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 10 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 97, do 23 de maio de 2017).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade das axudas concedidas polo Programa I (emprego autónomo) ao abeiro da Orde do 18 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017 (Diario Oficial de Galicia número 148, do 4 de agosto de 2017).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e facer pública a composición do tribunal que deberá elaborar, supervisar e avaliar a proba para a concesión dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19, e se ditan instrucións para a realización da proba correspondente.
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica o anuncio da resolución pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües (Estrela PluriFP) para o curso 2019/20.
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
ORDE do 14 de maio de 2019 pola que se convoca o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre adscritas a esta consellería para o ano 2019 (código de procedemento BS419A).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Política Social
ORDE do 13 de maio de 2019 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2019 (códigos de procedemento MR506A e MR506B).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería do Medio Rural
EXTRACTO da Orde do 13 de maio de 2019 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2019 (códigos de procedemento MR506A e MR506B).
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería do Medio Rural
RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2019 pola que se recoñece a Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia como organización de produtores pesqueiros de ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería do Mar
RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2019 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no primeiro cuadrimestre do ano 2019.
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Academia Galega de Seguridade Pública
RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 29 de decembro), pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Axencia Galega da Calidade Alimentaria
RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se dá publicidade de diversos acordos.
Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda

rssfeedwidget.com