King Mongkut's University of Technology Thonburi
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประเภท ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562
Tue, 23 Apr 2019 10:08:13 GMT
ส่งใบสมัครฯ ให้สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562
รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเรียนรายวิชา LNG 235 English for Community Work ภาษาอังกฤษเพื่องานชุมชน
Mon, 22 Apr 2019 08:41:57 GMT
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 แต่เริ่มเรียนก่อนในช่วงภาคการศึกษาพิเศษนี้ (มิถุนายน – กรกฏาคม 2562)
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Intensive English for Beginners สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป
Fri, 19 Apr 2019 17:42:07 GMT
คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Intensive English for Beginners (20 ชั่วโมง)
ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ปี 2562
Wed, 17 Apr 2019 11:01:01 GMT
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 โดยนักศึกษาที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมเอกสาร ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น โทร 024708098 ภาย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา นวัตกรรมการเรียนรู้ พลิกโฉมจากครูสู่โค้ช (Leaning Innovation : Transformation of Teaching to Coaching)
Thu, 11 Apr 2019 10:45:45 GMT
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม LIB 108 หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ทุนสำหรับนักศึกษาภาควิชาเคมี
Thu, 11 Apr 2019 10:01:07 GMT
บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด มอบทุนการศึกษา “ทุนสยามเคมีคอล ประจำปีการศึกษา 2562” ให้นักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 ที่ขึ้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 ที่มีคุณสมบัติ สมัครรับทุนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และศึกษ
คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรม Excel ให้นักศึกษาปี 3 เตรียมฝึกงาน
Thu, 11 Apr 2019 10:03:35 GMT
คณะวิทยาศาสตร์ รับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะฝึกงานช่วงปิดเทอม (ฝึกงาน 2 เดือน) เข้ารับการอบรม Microsoft Excel วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จำนวน 100 คน รอบละ 50 คน รอบที่แรกอบรมเวลา 9.00-12.00 น. รอบที่สองอบรมเวลา 13.00-16.00 น. (นศ. 1 คน เลือกอบรมได้
ปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2561
Thu, 11 Apr 2019 10:07:39 GMT
คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง SCL 216 (ห้องเรียนรวม 600) ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วย การให้โอวาทจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แนะนำกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มจธ.
รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2562
Wed, 10 Apr 2019 09:51:10 GMT
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2562
พื้นที่วิทยาศาสตร์ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “สนุกคิด ใช้ความวิทย์กับ Board Game ” ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2562
Fri, 05 Apr 2019 11:16:46 GMT
ด้วย พื้นที่วิทยาศาสตร์ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรม “สนุกคิด ใช้ความวิทย์กับ Board Game ” ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน เวลา 12.30 -14.00 น. วางแผนขยายอาณานิคมกับเกมส์

rssfeedwidget.com