King Mongkut's University of Technology Thonburi
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 2
Mon, 15 Jan 2018 10:01:06 GMT
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
รับสมัครโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ามจธ. EnglishCommunication@KMUTT
Mon, 15 Jan 2018 09:34:29 GMT
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนามจธ. เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่ามจธ.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุน TA
Fri, 12 Jan 2018 09:16:15 GMT
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุน TA สายวิชาภาษา และสายวิชาสังคมศาสตร์ฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
เปิดสอบ TETET สำหรับระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Wed, 10 Jan 2018 09:47:49 GMT
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ (เทอม 1/60) Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภายใต้การสนับสนุนงบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
Wed, 10 Jan 2018 17:19:58 GMT
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
Wed, 10 Jan 2018 11:22:15 GMT
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Wed, 10 Jan 2018 09:50:14 GMT
หน่วยทดสอบ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศ
สายวิชาสังคมศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ แจ้งรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ยังรับนักศึกษาเพิ่ม
Mon, 08 Jan 2018 12:07:48 GMT
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแจ้งรายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ที่ยังรับนักศึกษาเพิ่ม ตามเอกสาร
คณะวิทย์ รับนศ.เข้าร่วมโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2018
Mon, 08 Jan 2018 09:14:35 GMT
คณะวิทย์ รับสมัครนศ.ชั้นปีที่ 3 - 4 เข้าร่วมโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2018 จำนวน 40 คน
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560
Fri, 05 Jan 2018 11:01:53 GMT
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

rssfeedwidget.com