Nyheter
Webbseminarium om översiktsplanering 3 juni
I webbseminarium den 3 juni klockan 14.00 får du veta mer om reglerna om översiktsplanering och detaljplanering i plan- och bygglagen som ändrades den 1 april. Vi informerar även om tillämpning, vägledningar på PBL Kunskapsbanken och övergångsbestämmelser...
Allmänna samlingslokaler i landet får 27 miljoner i bidrag
Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor går i år, 2020, till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för standardhöjande reparationer, ombyggnationer, tillgänglighets...
Ändringar i energihushållningsregler flyttas till 1 september
Boverket har utrett ändringar i energihushållningsreglerna i Boverkets byggregler, BBR. Innan Boverket kan fatta beslut om ändringar i avsnitt 9 BBR krävs att regeringen fattar beslut om ändringar i plan- och byggförordningen. Beslutsprocessen om ändring...
Vägledning: Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader
Regeringen har beslutat om undantag från plan- och bygglagen, PBL, för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna trädde ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och m...
212 av 290 kommuner har fortfarande brist på bostäder
En stor majoritet av landets kommuner har fortfarande stor bostadsbrist. Men för tredje året i rad minskar antalet kommuner med brist på bostäder. I år anger 212 av landets 290 kommuner att det råder underskott på bostäder på bostadsmarknaden. Det är 28 k...
Boverket släpper 50 webbsidor i arbetet med Arkitektur och gestaltad livsmiljö
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Nu publicerar uppdraget mer än 50 webbsidor med information och möjligheter till interaktion om allt från vårdens miljöer, utformningskra...
Nya allmänna råd: Buller från industri och andra verksamheter
Boverket har publicerat allmänna råd med riktvärden för omgivningsbuller från industriell och annan verksamhet. Tidigare framtagen vägledning har uppdaterats. Materialet är en del av den samordning som skett av omgivningsbuller enligt plan- och bygglagen...
I coronavirusets spår: Lokalhyresstöd och PBL-dilemman
Det nya coronaviruset har snabbt fått stora konsekvenser i hela Sverige. Regeringen har därför beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. I detta webbseminarium får du veta mer om detta ekonomiska stöd och även virusets ef...
400 anmälda till Boverkets webbseminarium om Möjligheternas byggregler
På torsdag den 7 maj sänder Boverket ett webbseminarium om Möjligheternas byggregler. Det följs upp av närmare 30 gruppdiskussioner med över 300 yrkespersoner från bygg- och fastighetssektorn som under 11 – 13 maj deltar i en dialog med Boverket om den re...
Höjt schablonbelopp i ny förordning för kreditgaranti
Den nya förordningen om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande innehåller förändringar som höjt schablonbelopp till 22 000 kronor per kvadratmeter. Den innebär också att kreditgaranti får lämnas för lån för ändring av befintlig bostadsbyggnad s...
Beslut: Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader
Riksdagen har genom beslut om ändring i plan- och bygglagen, PBL, gett regeringen ett bemyndigande att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i PBL med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har även beslutat om en föror...
Coronaviruset: Boverket har digitala verktygen för ditt arbete
Sverige och hela världen påverkas för tillfället av spridningen av coronaviruset. Så även vi på Boverket och alla andra som arbetar inom och berörs av våra verksamhetsområden. På vår webbplats publiceras fortlöpande information som är relaterad till coron...
Regeringen har beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher
Regeringen har den 16 april 2020 beslutat om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.
Proposition med förslag till lagändring som möjliggör undantag från PBL
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där det föreslås att det i plan- och bygglagen förs in ett bemyndigande för regeringen att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i lagen.
Förslag till ändring i plan- och bygglagen
Regeringen har överlämnat ett förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900) till Lagrådet. Förslaget innebär att det införs en ny paragraf med ett bemyndigande för regeringen att i händelse av spridning av en allmänfarlig sjukdom föreskriva om und...
Nya regler om översiktsplanering och detaljplan 1 april 2020
Den 1 april 2020 ändrades tredje kapitlet i plan- och bygglagen. Vissa av ändringarna gäller direkt och andra ändringar gäller från ett senare datum. Ändringarna handlar bland annat om översiktsplanering och detaljplaneprocessen.
Boverket avstyrker förslag från Kommittén för modernare byggregler
Boverket delar kommitténs uppfattning att allmänna råd och hänvisningar till standarder kraftigt behöver minska i byggreglerna. I övrigt avstyrker Boverket de flesta av de förslag som kommittén har.
Digital synpunktsrunda inför regler om laddinfrastruktur
Boverket önskar synpunkter inför kommande myndighetsregler om laddinfrastruktur för elfordon. Vi arbetar med tillämpningsföreskrifter till det nya egenskapskravet i plan- och bygglagen (PBL) om laddning av elfordon som ska börja gälla den 15 maj. Boverket...
Så arbetar Boverket med anledning av coronaviruset
Vi förstår att många har frågor med koppling till plan- och bygglagen, bostadsfrågor, energideklarationer, stöd och bidrag med mera. Vi kommer därför fortlöpande publicera information på vår webbplats baserad på frågor vi får inom Boverkets verksamhetsomr...
Stora otillåtna värdeöverföringar från allmännyttan till kommuner
Boverket konstaterar i sin årliga rapport att otillåtna värdeöverföringar från allmännyttiga bostadsföretag till kommunerna har varit rekordstor. Otillåtna värdeöverföringar till ett värde av 110 miljoner kronor har förts över från tio allmännyttiga bosta...

rssfeedwidget.com