Nyheter
Lagändringar i PBL 1 augusti 2020
Den 1 augusti träder nya ändringar i Plan- och bygglagen, PBL, i kraft. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.
Nu kan fler branscher söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst
Från och med idag den 31 juli kan nu fler branscher söka lokalhyresstöd i Boverkets e-tjänst. Det gäller hyresvärdar till bland annat bilverkstäder, trafikskolor och porträttfotografering som kan söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.
Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli
Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat bilverkstäder och trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.
Boverket vägleder kommuner om takras
Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säker...
Ny e-tjänst för bygglovsprövning
Boverket har tagit fram en ny e-tjänst – Planenlighetsguiden. Guiden är tänkt som ett arbetsverktyg för byggnadsnämndernas handläggare och syftar till att underlätta bygglovsprövningen inom detaljplan. Den är ett stöd vid prövningen av kravet på planenlig...
Energihushållningsreglerna i BBR ändras 1 september 2020
Boverket har fattat beslut om ändringar i energihushållningsreglerna i BBR. De ändrade reglerna träder i kraft den 1 september 2020.
Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli
Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott. Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser...
Remiss om ändring av regler för energideklarationer med anledning av inspektioner
Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. Sista dag att lämna svar på remissen är den 18 september 2020.
Möjligheternas regler om hissar med mera
Boverkets regler om motordrivna anordningar behöver moderniseras och förenklas, för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket har därför initierat ett uppdrag att se över reglerna i Boverkets föreskrifter och allmänna...
Bostadsbyggandet bromsar in i coronapandemins spår
Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41 500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir...
Lagändringar i PBL 1 augusti 2020
Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg-...
Uppdaterad webbutbildning om likabehandling av romer
Nu finns utbildningen ”Likabehandling av romer på bostadsmarknaden” i en ny, renodlad webbversion som alla kan ta del av. Som tidigare har bostadsföretag och fastighetsägare även möjlighet att kostnadsfritt ta del av utbildningen med romska utbildningsled...
Boverkets PBL-dagar 2020
Välkommen till två halvdagar späckade med fördjupande föreläsningar och diskussionsseminarier i aktuella och knepiga PBL-frågor. Reservera dagarna redan nu!
Boverket föreslår gränsvärden för klimatutsläpp från byggnader
Den 1 januari 2022 avser regeringen införa regler med krav på att en byggherre som uppför en ny byggnad ska göra en klimatdeklaration. Boverket har nu på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter...
Webbutbildning PBL för privatpraktiserande arkitekter
Boverket har publicerat en webbutbildning som i första hand riktar sig till dig som är privatpraktiserande arkitekt.
Krav på individuell mätning och debitering i flerbostadshus
Den 1 juli 2021 träder nya krav i kraft på individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.
Regeringens beslut om nära-nollenergibyggnader i plan- och byggförordningen
Regeringen har fattat beslut om en ändring i plan- och byggförordningen den 1 september 2020. Regeringen beskriver ändringen som sista steget mot nära-nollenergibyggnader i Sverige.
Rådet för hållbara städer: Dags att ställa om till grönskande städer!
På Världsmiljödagen den 5 juni lyfter Rådet för hållbara städer vikten av att gestalta vår byggda miljö med natur och biologisk mångfald för en bättre livsmiljö. Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete där Boverket deltar.
Samordningsuppdraget om omställningen av transportsektorn är avslutat
Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen och Energimyndigheten som samordnande myndighet har tillsammans arbetat med omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Nu är slutrapporten klar.
Webbseminarium om översiktsplanering 3 juni
I webbseminarium den 3 juni klockan 14.00 får du veta mer om reglerna om översiktsplanering och detaljplanering i plan- och bygglagen som ändrades den 1 april. Vi informerar även om tillämpning, vägledningar på PBL Kunskapsbanken och övergångsbestämmelser...

rssfeedwidget.com