Nyheter
Boverket vägleder byggbranschen om ny lag om klimatdeklaration av byggnader
Nu står det klart att det blir lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader och bidra till utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Boverket att hjäl...
Ny tillsynsvägledning om IMD ska ge stöd till kommunerna
Boverket har publicerat en tillsynsvägledning om individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD. Vägledningen riktar sig i första hand till tillsynsmyndigheten, i detta fall kommunens byggnadsnämnd.
Delta i enkätundersökning om den kommande lagen om klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader
Boverket undersöker med hjälp av en enkätundersökning hur väl aktörer i byggbranschen känner till den kommande lagen om klimatdeklaration för byggnader.  Boverket har i uppgift att underlätta införandet av den kommande lagen genom att utveckla verktyg oc...
Bostadsbyggandet ökar men fortsatt högt byggbehov
En stark efterfrågan på bostäder lägger grunden för ett markant ökat bostadsbyggande. Boverkets prognos är att det påbörjas 61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa år, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Trots en kraftigt nedskriven befolkni...
Regler om IMD träder i kraft 1 juli
Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid ombyggnad s...
Webbseminarium: PBL-nyheter och regeländringar
Den 1 juli klockan 14.00-15.00 sänder Boverket ett webbseminarium som bland annat innehåller regeländringar och andra PBL-nyheter.
Ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder
I detta regeringsuppdrag har Boverket analyserat hur ansvaret för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet kan bli tydligare. I enlighet med uppdraget lägger Boverket fram ett förslag på en presumtionsregel som pekar ut byggnadsägaren (8 kap...
Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning
Planers klimatpåverkan kan hanteras genom ett verktyg som vägleder kommuner och regioner mot mer klimatsmarta val genom plan- och bygglagens (2010:900) planeringsprocesser. Detta har varit utgångspunkten i det arbete som Boverket har genomfört på regering...
Tillsynsavgift och byggsanktionsavgifter
I rapporten konstaterar Boverket att det finns förutsättningar att införa nya byggsanktionsavgifter för överträdelser av partiella startbesked, tidsbegränsade bygglov, vissa villkor i lovbeslut och förbud mot verkställighet av lovbeslut och lämnar förslag...
Förslag till föreskrifter om klimatdeklaration har skickats på EU anmälan
Förslaget till föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader remitteras nu på europeisk nivå under juni-september. De föreslagna föreskrifterna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2022, samtidigt som lag och förordning.
Uppdrag att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden
Boverket fick i juli 2020 i uppdrag av regeringen att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden. I oktober 2020 redovisade Boverket en delrapport. Den här rapporten omfattar övr...
Risk för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden
I rapporten redovisar Boverket resultatet av enkätundersökningar med 2 000 privatpersoner om deras upplevelser av att ha missgynnats på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden samt en enkätundersökning riktad mot 409 hyresvärdar. Vi belyser även förekomst...
Ny statistik: Så tillämpades plan- och bygglagen under 2020
Under 2020 fick 15 kommuntäckande översiktsplaner laga kraft. Närmare en fjärdedel av alla antagna detaljplaner var ändring av detaljplan och antalet inkomna anmälningar avseende bygglovsbefriade åtgärder ökade med cirka 40 procent jämfört med år 2019. De...
Allmänna samlingslokaler i landet får 28 miljoner i bidrag
Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 28,4 miljoner kronor går i år, 2021, till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar samt andra allmänna samlingslokaler.
Hållbarstad.se – en webbplats för kunskapsspridning och goda exempel
Hallbarstad.se är Rådet för hållbara städers gemensamma webbplats för att sprida kunskap och inspiration om hållbar stads- och samhällsutveckling.
Enkätutskick om kommande lag om klimatdeklaration för byggnader
Idag skickar Boverket ut en enkät till aktörer i byggbranschen som berörs av den kommande lagen om klimatdeklaration för byggnader. Enkäten distribueras via e-post av företaget WSP på Boverkets uppdrag.
Boverket lyssnar till remissinstanserna och ändrar tidplanen för projektet Möjligheternas byggregler
Boverket ändrar nu tidplanen för översyn av myndighetens bygg- och kon-struktionsregler. Skälet till ändring av tidplanen är att Boverket har lyssnat in remissinstanserna.
Bostadsmarknadsenkäten 2021: Över 200 kommuner har underskott på bostäder
Boverkets bostadsmarknadsenkät presenterar en unik sammanhållen bild av bostadsmarknaden i Sverige 2021.
Organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler - ny sökomgång öppnar den 20 maj
För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 kan föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler ansöka om organisationsbidrag. Ansökan öppnar den 20 maj.
Ny sökomgång för lokalhyresstödet öppnar den 3 maj klockan 9
Lokalhyresstöd för perioden 1 januari till och med 31 mars 2021 kan sökas från och med den 3 maj. Stödet, som innebär att vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran, är en av regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade sm...

rssfeedwidget.com