Nyheter
Dokumentation från konferens Gestaltad livsmiljö 2020
Dokumentation från dialog med 1800 deltagare om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Se film från konferensen Gestaltad livsmiljö 2020 och ta del av material kopplat till politiken om...
Boverkets digitala PBL-dagar 2020 öppna för anmälan
Nu kan du anmäla dig till två online-dagar späckade med fördjupande föreläsningar och diskussionsseminarier i aktuella och knepiga PBL-frågor! Anmäl dig i vårt kalendarium.
Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
Boverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för laddfordon. Vi har särskilt tittat på klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser samt tagit ställning till möjligheterna till undantag enligt...
Dialogmöten och digital vägledning om gestaltad livsmiljö
Det är ett rekordstort intresse med 1700 anmälda till den digitala heldagskonferensen om gestaltad livsmiljö torsdag den 3 september. Bland de medverkande finns kulturminister Amanda Lind, riksarkitekt Helena Bjarnegård, arkitekt Mia Hägg och Norges riksa...
Boverket skriver upp sin byggprognos
Samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin. Boverket skriver därför upp prognosen för bostadsbyggandet under främst år 2020. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder och 2021 påbörjas 42 500 bostäder.
31 augusti sista ansökningsdagen för stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
Ansökningsomgången för stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran stänger den 31 augusti 2020.
Digital tillämpning av plan- och bygglagen kan bidra till ökat bostadsbyggande
Boverket vill fortsätta arbetet med att utveckla förutsättningar för en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess med hög rättssäkerhet för medborgare, företag och beslutsfattare. Det framgår av den slutrapport som Boverket i dag lämnar till regeringen eft...
ÖP-modell 2.1 med databas
Boverket publicerar nu en ny version av ÖP-modellen med en databas. Databasmodellen levereras i två olika format, dels en ESRI filbaserad geodatabas och dels som en xml-fil (XML-arbetskatalogdokument). Databasmodellen ska underlätta för er i kommunen att...
Statistik för stöd och bidrag som Boverket hanterar
Ta del av uppdaterad statistik för de stöd och bidrag som Boverket hanterar. Statistiken uppdateras varje månad utifrån att nya ansökningar beviljas medel och utbetalningar görs.
Lagändringar i PBL 1 augusti 2020
Den 1 augusti träder nya ändringar i Plan- och bygglagen, PBL, i kraft. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.
Nu kan fler branscher söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst
Från och med idag den 31 juli kan nu fler branscher söka lokalhyresstöd i Boverkets e-tjänst. Det gäller hyresvärdar till bland annat bilverkstäder, trafikskolor och porträttfotografering som kan söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.
Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli
Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat bilverkstäder och trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.
Boverket vägleder kommuner om takras
Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säker...
Ny e-tjänst för bygglovsprövning
Boverket har tagit fram en ny e-tjänst – Planenlighetsguiden. Guiden är tänkt som ett arbetsverktyg för byggnadsnämndernas handläggare och syftar till att underlätta bygglovsprövningen inom detaljplan. Den är ett stöd vid prövningen av kravet på planenlig...
Energihushållningsreglerna i BBR ändras 1 september 2020
Boverket har fattat beslut om ändringar i energihushållningsreglerna i BBR. De ändrade reglerna träder i kraft den 1 september 2020.
Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli
Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott. Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser...
Remiss om ändring av regler för energideklarationer med anledning av inspektioner
Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. Sista dag att lämna svar på remissen är den 18 september 2020.
Möjligheternas regler om hissar med mera
Boverkets regler om motordrivna anordningar behöver moderniseras och förenklas, för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket har därför initierat ett uppdrag att se över reglerna i Boverkets föreskrifter och allmänna...
Bostadsbyggandet bromsar in i coronapandemins spår
Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41 500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir...
Lagändringar i PBL 1 augusti 2020
Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg-...

rssfeedwidget.com