Nyheter
Nytt regeringsuppdrag ska utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen
Boverket har fått ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital miljö – nu med fokus på lösningar. Uppdraget ska redovisas senast i december 2021. Det blir ännu ett steg i...
E-tjänst för förlängt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare öppnar 2 mars
Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.
Boverket lanserar klimatdatabas och informerar om klimatdeklarationer
Alla aktörer i byggsektorn som vill förbereda sig i god tid inför den kommande lagen om klimatdeklaration av nya byggnader kan nu testa Boverkets klimatdatabas, ett stöd för klimatberäkningar.
Boverket har analyserat hinder för att omvandla lokaler till bostäder
Boverket har haft i uppdrag att se över om det finns hinder för att omvandla lokaler till bostäder genom att analysera befintliga regler och styrmedel. Boverket konstaterar att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen. Däremot...
Kulturlokaler som får bidrag 2021
Boverkets samlingslokaldelegation beslutade den 18 februari 2021 att bevilja bidrag till fyra länsmuseer, ett övrigt museum och två övriga kulturlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,55 miljoner kronor till 13 projekt i kulturlokaler runt om i landet.
Miljöpåverkan från byggsektorn ökar
Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för mellan 5 och 35 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindik...
Enkelt avhjälpta hinder – en demokratifråga
I år firar vi att det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Att utforma samhällets rum och byggnader som tar hänsyn till alla gruppers behov kan låta som en självklarhet i det sammanhanget, men verkligheten som möter p...
Webbseminarier om förslag till föreskrifter om skydd mot buller
Boverket har sänt förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader, på remiss. Nu genomförs två remisseminarier och ett extraninsatt webbseminarium där remissen redovisas för att ge möjlighet till så bra remissvar som möjligt från berör...
Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon
För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. I många fall ställs enbart krav på ledningsinfrastruktur, det vill säga förberedelser i form av tomrör och likn...
Omarbetad och förnyad webbhandbok om bostadsförsörjningsplanering
Boverket har gjort en genomgripande förnyelse av webbhandboken om bostadsförsörjningsplanering, med delvis helt nytt upplägg och uppdaterat innehåll. Här finns vägledning i processen att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och konkreta tips på und...
ÖP-modellen som geopackage
I vårt arbete att med att sprida information och data till så många som möjligt är vi mycket stolta över att (äntligen) kunna leverera vår ÖP-modell som öppen källkod.
Boverket tar över ansvaret för informationscentrum för hållbart byggande
Från och med 2021 ska Boverket i nära samarbete med Energimyndigheten driva webbplatsen Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB.
Regeringen inför ett stöd för gröna och trygga samhällen
Regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas. Tillgång till stadsgrönska, såsom parke...
Remiss av Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader
Boverket skickar föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader på remiss. Förslaget till föreskrifter är tillämpningsföreskrifter till regeringens förslag om lag om klimatdeklaration för byggnader och förordning om klimatdeklaration för byggnader.
Ny regelmodell ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder
Boverket rapporterar nu regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket arbetat fram en ny regelmodell för en effektivare och enklare byggprocess. Reglerna ska på sikt innehålla betydligt fä...
Hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad
Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500...
Kompetensinsatser för tillämpning av plan- och bygglagen avrapporteras
Under åren 2017–2020 har Boverket haft regeringens uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. I denna slutrapport redovisar Boverket hur uppdraget genomförts samt vilka resultat...
Ny API-tjänst gör Boverkets regler mer tillgängliga
Boverket tar nu ytterligare ett steg mot att bli en mer digital myndighet genom att göra Boverkets författningssamling tillgänglig som en digital tjänst (API). Tjänsten gör det möjligt att integrera innehållet i Boverkets författningar, som till exempel B...
Regeringen har lämnat förslag om lag om klimatdeklaration för byggnader till lagrådet
Den 10 december överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag på att införa en ny lag om klimatdeklaration för byggnader. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Idag är det internationella funktionshinderdagen
Idag, den 3 december, är ingen vanlig dag utan den internationella funktionshindersdagen. Värt att uppmärksamma med tanke på att Boverket har ett ansvar att arbeta med frågor kopplade till funktionshinderspolitiken.

rssfeedwidget.com